Сівба якісним насінням — обов’язкова умова технології вирощування будь-якої культури. Для пшениці озимої запроваджені такі обов’язкові показники якості: сортова чистота, вміст основної культури, схожість, вологість, життєздатність, ураженість хворобами і шкідниками. Лише те насіння, що відповідає зазначеним показникам, вважають кондиційним і допускають до сівби.

Показник крупності, або маси 1000 насінин, для пшениці вітчизняні стандарти не нормують, хоча на нього частково зважають під час визначення чистоти за методом державного стандарту ДСТУ 4138–2002. Суть цього методу: наважку просіюють крізь набір сит з отворами певного розміру. Насіння, що пройшло крізь нижнє підсівне сито типорозміром 1,7 × 20 мм, вважають дрібним і включають до відходу. Насіння, що залишилося на інших ситах, вважають основним і допускають до сівби. Отже, масу 1000 насінин не беруть до уваги, коли відбирають готують посівний матеріал до сівби. Проте у стандартах інших країн на крупність зважають. Зокрема, в Німеччині маса 1000 насінин пшениці має становити 43–55 г.

Таку неоднозначну оцінку цього показника можна пояснити різними результатами, що отримали свого часу, досліджуючи вплив крупності на посівні та врожайні властивості насіння, а також тлумаченням терміна «крупність».

Отже, крупність характеризує розмір і форму зернівки залежно від її довжини, ширини і товщини. Однак під крупністю частіше розуміють масу насінини, тому вважають, що велике насіння важче. Насправді багато досліджень встановили пряму кореляцію між крупністю і масою насінини, проте існує вона не завжди. Кореляція може порушуватися, коли порівнюють насіння різних сортів із різним хімічним складом і фізичними властивостями, а також у разі його формування і дозрівання за неоднакових умов. Кореляція ускладнюється ще й тим, що окремі параметри крупності неоднаково пов’язані з масою, а саме, найбільше впливають на неї товщина і ширина зернівки, найменше — довжина.

Читайте також: Унесення твердих органічних добрив під озиму пшеницю: практичні рекомендації

Крупність має також відносний характер, наприклад, насіння, що включили до категорії крупного, матиме різну масу 1000 насінин, як у межах одного сорту (гібрида), так і між різними.

Виходячи з наведеного можна зрозуміти, чому в дослідженнях отримали різні результати щодо впливу крупності на посівні та врожайні властивості насіння. Адже в одних випадках за основу брали лінійний розмір насіння, в інших — масу. Наприклад, відомий насіннєзнавець І. Г. Строна, який тривалий час працював в Інституті рослинництва (м. Харків), зазначав, що насіння крупне і найбільш крупне за врожайністю не має переваг над насінням середнього розміру. Разом з тим автор допускав, що в особливих умовах крупне насіння може бути продуктивнішим і краще проростати, зокрема, якщо необхідно збільшити глибину зароблення. Автор розподіляв насіння за крупністю на основі товщини насіння за такою умовою: середнім за розміром вважати насіння, що становить основну частину насіннєвого матеріалу; крупним — те, що більше за середнє; дрібним — дрібніше за середнє. За такої умови на масу насіння не зважали.

У дослідах іншого вченого М. К. Іжика насіння розподіляли за співвідношенням товщини і ширини насінини. На підставі польових дослідів автор доходить висновку, що крупність не має особливого значення, якщо сіяти високоякісним насінням (із високою схожістю) і за сприятливих умов. Однак у разі низької вологості ґрунту, коли доводиться глибше загортати насіння, перевагу слід надавати крупному і важкому.

Вплив крупності на якість і врожайність насіння пшениці озимої детально досліджували на Синельниківській селекційно-дослідній станції ДУ Інституту зернових культур НААН. У цих дослідах поняття крупності чітко конкретизували. Для цього вивчали фракції насіння з різною масою 1000 зерен — 50–55, 45–50, 40–45, 35–38, 32–35 г. У результаті встановили, що врожай пшениці озимої підвищується в разі сівби насінням з масою 1000 зерен понад 38 г. Найбільший врожай за сівби після різних попередників (чорний пар і стернові) забезпечувало насіння з масою 50–55 г.

У дослідах Селекційно-генетичного інституту вплив крупності вивчали на основі показників маси 1000 зерен і фракції насіння, отриманої послідовно під час просіювання на ситах 1,5 × 20, 1,7 × 20, 2,0 × 20, 2,2 × 20 мм. У дослідах застосовували різні сорти пшениці озимої та ячменю ярого. У більшості варіантів від насіння з більшою масою і крупністю отримували вищу інтенсивність росту проростків, схожість лабораторну і польову, а також зростання врожаю.

Вплив крупності на посівні якості і врожайні властивості насіння досліджували також на кукурудзі. Такі досліди проводили на різних гібридах кукурудзи та їх батьківських компонентах у ДУ Інститут зернових культур НААН. Фракції отримували шляхом просіювання насіння на ситах з круглими отворами 9, 8, 7, 6 мм. Встановлено, що в разі висівання крупнішого насіння, зі збільшеною шириною і питомою масою зернівки підвищується польова схожість і врожайність гібрида. Частка неповноцінного насіння у дослідах становила 12–25%, до неї належало дрібне та легке за масою насіння.

Отже, накопичено доволі значний експериментальний матеріал стосовно впливу крупності на якість насіння різних культур, але все одно цей вплив оцінюють неоднозначно. До того ж не визначений основний показник крупності та його параметри залежно від культури чи сорту. Така невизначеність особливо проявляється у посушливих умовах, особливо коли висівають насіння, з нижчою масою 1000 насінин. Таке насіння рекомендується заробляти глибше, щоб отримати дружні сходи і сформувати оптимальну густоту стояння рослин.

Посушливі умови у зоні Степу спостерігалися достатньо часто — у 1995, 1999, 2007, 2012 роках. З урожаю цих років готували насіння пшениці озимої для сівби. Певною мірою посушливим вважаємо також 2018 рік. Виявилося, що значна частина насіння мала низьку масу 1000 зерен, через що потрібно було вносити певні корективи у його використання, застосовувати ефективні способи його передпосівної підготовки.

У зв’язку з цим провели детальний аналіз як відомих, так і наших власних робіт зі встановлення впливу крупності на посівні та врожайні властивості пшениці озимої. На підставі цього аналізу вдалося обґрунтувати й узагальнити фізіолого-біохімічні особливості проростання насіння залежно від його крупності. Виділено основні властивості, що притаманні крупному насінню й істотно впливають насамперед на його посівні якості — енергію проростання і схожість, інтенсивність початкового росту і силу росту (табл. 1).

Таблиця 1. Показники хімічного складу і проростання насіння пшениці озимої залежно від її маси і крупності насінини

Зокрема встановили, що одна крупніша насінина містить більше білка, фосфору, вітамінів і ферментів, тому вона інтенсивніше проростає.

Завдяки кращому забезпеченню поживними речовинами велике насіння формує добре розвинений колеоптиль завдовжки 7–8 см і більше. Тому велике насіння можна заробляти глибше, що важливо у разі сівби в сухий ґрунт. Таке насіння також проростає більшою кількістю зародкових корінців і створює потужну кореневу систему.

Переваги інтенсивного початкового проростання в разі висівання крупного насіння зберігаються й надалі, коли рослина переходить на самостійне живлення. Помічено, що такі рослини мають вищий коефіцієнт кущення і накопичують більше сухої речовини перед входженням у зиму, тобто вони більш морозостійкі та витривалі у процесі перезимівлі.

Посівні якості насіння тісно пов’язані з його врожайними властивостями. Загалом, підсумовуючи дані різних наукових установ, можна помітити, що велике насіння має кращі посівні якості й формує вищу врожайність (табл. 2). Наприклад, коли висівали насіння, маса 1000 зерен якого дорівнювала 41–45 г, польова схожість пшениці підвищувалася на 3–9%, а врожай — на 0,32–0,85 т/га (6,5–19,3%) порівняно з насінням масою 30–40 г.

Таблиця 2. Вплив крупності (маси 1000 зерен) на посівні якості і врожайні властивості насіння пшениці озимої

Вплив крупності особливо проявляється за різної глибині загортання насіння (табл. 3). За більшої глибини краще проростає крупне насіння, позаяк воно перебуває у вологому шарі ґрунту і формує довший колеоптиль (підземну частину ростка).

Таблиця 3. Польова схожість насіння пшениці озимої залежно від його крупності і глибини загортання

Тож як відібрати від насіння пшениці озимої більші та якісніші фракції? Розв’язати проблему доволі легко за допомогою сепарування на ситах певного розміру, насамперед довгастих. У наших дослідах ми застосовували сита розміром 3,0 × 20, 2,5 × 20, 2,2 × 20, 2,0/1,7 × 20 мм. Згідно з чинними нормами насіння, отримане на таких ситах, вважають кондиційним і допускають до сівби.

Проте аналіз показує, що фракції, отримані на різних ситах, істотно відрізняються за показниками маси 1000 насінин, лабораторної і польової схожості (табл. 4). Найбільш повноцінним є насіння з сит отворами 3,0 і 2,5 мм, їх вміст становить 7,3 і 71,4% відповідно. Гірша якість (маса, схожість) у фракцій, що містять насіння завтовшки 2,0 (1,7), 2,2 мм. Вміст цих фракцій становить 3,1 і 18,2% відповідно.

Таблиця 4 Маса і схожість насіння пшениці озимої залежно від її посівної фракції (крупності)

До найважливіших показників, що характеризують фракцію насіння та її якість, належить сила росту. Щоб її визначити, насіння пророщують з певної глибини загортання, підраховують число сходів і встановлюють їх масу в сирому і сухому стані. Помітили, що цей показник тісно пов’язаний із польовою схожістю насіння і виживаністю рослин, їх розвитком і продуктивністю.

Під час пророщування насіння масою 30–35 г істотно знижувалися всі його показники сили росту — повнота сходів і маса рослини, у тому числі вміст сухої речовини (табл. 5). Повнота сходів знижувалася на 4–15%, маса сирого паростка — на 25,5–30,4 мг (19,6–29,9%), маса сухого паростка — на 1,5–2,5 мг (17,7–23,8%) порівняно з показниками насіння масою 40–45 г.

Таблиця 5 Сила росту насіння пшениці озимої залежно від маси1000 насінин та року вирощування

Переваги крупнішого насіння з більшою масою 1000 насінин проявляються в роки з різними погодно-кліматичними умовами у період вегетації рослин. Наприклад, у сприятливі роки, що характеризувалися оптимальним гідротермічним коефіцієнтом, сходів від насіння з більшою масою було на 4–7% більше порівняно з насінням меншої маси. У несприятливі посушливі роки число сходів збільшувалося на 10–15%. Крупніше насіння формувало також більшу масу сухого і сирого проростка.

Читайте також: Сорти твердої озимої пшениці

Особливістю озимої пшениці є період післязбирального дозрівання свіжозібраного насіння. Суть у тому, що таке насіння має низьку схожість, силу росту, енергію проростання внаслідок його фізіолого-біохімічних властивостей. Тому для визначення його лабораторної схожості рекомендується провести низку заходів: охолоджування, обігрівання, обробка хімічними речовинами, що посилюють ростові процеси. Але в полі проростання насіння стримується, тож сходи з’являються не так дружно.

Тому пропонується перед сівбою зігріти насіння, щоб стимулювати його проростання. У наших дослідах встановлено, що за допомогою повітряно-теплового обігріву енергія проростання насіння підвищується на 8–22%, схожість — на 4–5% (табл. 6).

Таблиця 6. Вплив повітряно-теплового обігріву на проростання насіння пшениці озимої (врожай 2011–2012 рр.)

Позитивний вплив обігріву можна пояснити тепловою активацією білково-ферментної системи насінини і прискоренням її проростання. Особливо ефективним є повітряно-тепловий обігрів насіння озимих культур, у яких тривале післязбиральне дозрівання. Вважають, що тривалість дозрівання, або період спокою пшениці озимої, становить 30 діб і більше залежно від її сортових особливостей та умов вирощування насіння. В результаті прогрівання період дозрівання значно скорочується, а насіння виходить зі стану спокою і проростає за достатньої кількості вологи й теплоти.

Висновки і рекомендації для виробників

Готуючи насіння пшениці до сівби, разом з іншими показниками якості рекомендується визначати фракційний склад і крупність насінин. Кращу якість (енергію проростання, схожість, силу росту) мають фракції, в яких ширина насінини — 2,5 мм і більше, маса 1000 насінин — понад 40 г. Вміст фракцій з кращими посівними якостями у загальній масі насіння коливається від 65 до 75% залежно від сорту пшениці та умов вирощування. Використання таких фракцій особливо ефективне за сівби у посушливих умовах, коли необхідно загортати насіння глибше, у вологі шари ґрунту.

Щоб отримати високоякісні фракції зі збільшеною масою 1000 насінин, насіння сепарують на ситових зерносепараторах, відокремлюючи на нижньому ситі неповноцінні фракції. Рекомендується також проводити передпосівний повітряно-тепловий обігрів посівного матеріалу, що підвищує енергію проростання насіння пшениці на 8–22%, лабораторну схожість — на 4–5%. Тепловий обігрів також значно прискорює дозрівання свіжозібраного насіння, позаяк період між його збиранням і сівбою досить короткий.

Микола Кирпа, д-р с.-г. наук, професор
Інститут зернових культур НААН України

Компанія Elicit Plant безкоштовно надала...

За підтримки уряду Франції українським фермерам безкоштовно надали 20 тис. л препаратів компанії...

Якісний плуг, надійний сервіс — і...

Компанія KUHN не просто вивела на ринок України топмодель плуга MULTI-LEADER XT, а й забезпечила...

Контроль амброзії в посівах соняшнику стає все...

У давньогрецькій міфології амброзія («безсмертна») це — їжа богів Олімпу. А в повсякденній роботі...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

41420
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

29140
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

15747
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.