Кукурудза — важлива зернова культура Північного Степу України. В останні десятиріччя у зв’язку з подорожчанням енергоресурсів та зміною пріоритетів розвитку галузі рослинництва на фоні скорочення застосування органічних і мінеральних добрив, погіршенням фітосанітарного стану, запровадженням короткоротаційних сівозмін, розширенням площі посівів кукурудзи до 5,0 млн гектарів виникає потреба в удосконаленні елементів технології вирощування кукурудзи з метою зростання врожайності зерна та підвищення його якості

Зростання вартості мінеральних добрив і засобів захисту рослин під кукурудзу спонукає до зменшення їх використання, що, своєю чергою, призводить до необхідності пошуку, вивчення і застосування у рослинництві альтернативних джерел надходження поживних речовин шляхом застосування менш шкідливих для довкілля біологічних засобів, природних і синтетичних регуляторів росту, оптимізації ресурсоощадних технологічних заходів, що дозволяє повніше використовувати природний потенціал зернової культури.

Розв’язання цієї проблеми полягає в оптимізації продуктивності кукурудзи, запровадженні в технологію її вирощування нових біологічних стимуляторів росту рослин (Альфа Нано Гроу, Вимпел 2, Авангард Гроу Аміно, Авангард Гроу Гумат), які забезпечують: пришвидшення росту і розвитку культури, підвищення стійкості до екстремальних температурних режимів, посилення розвитку листкової поверхні, підвищення вмісту жирів і протеїну в зернах кукурудзи, збільшення вмісту хлорофілу, а як результат підвищення врожайності і якості зерна кукурудзи. Однак даних про ефективність різних стимуляторів росту рослин на кукурудзі на сьогодні мало, і до того ж вони мають найчастіше суперечливий характер.

Дослідженнями, що проведені в різних ґрунтово-агрокліматичних умовах України, переконливо доведено потребу у створенні оптимальних за біометричними параметрами агроценозів кукурудзи для підвищення інтенсивності їх фотосинтетичної діяльності. Експериментально обґрунтовано перспективність інтегрованого керування структурно-функціональним станом посівів для підвищення врожайності культури оптимізацією елементів технології вирощування.

Ефективність стимуляторів росту рослин

Важливим резервом ресурсоощадження технології вирощування кукурудзи є застосування різних бактеріальних препаратів, фізіологічно активних речовин й антистресантів, що активують механізми імунітету, стресостійкості й адаптивності. Їх застосування в технології вирощування дозволяє прямо та опосередковано впливати на формування посівів з оптимальними морфоструктурними та функціональними показниками.

Науковці встановили, що на Півдні України гібриди кукурудзи різних груп стиглості на поливі мали найвищу врожайність зерна за застосування стимуляторів росту рослин (Сизам-Нано, Грейнактив-С) із розчинами комплексних мікродобрив (Наномікс, Humin Plus, Myke pro), зокрема на гібриді Арабат прибавка зерна становила 3,27–10,04% до контролю (12,54 т/га). Гібрид ДН Гетера мав дещо нижчу врожайність — 11,94 т/га, але із застосуванням препаратів вона збільшилася на 3,43–10,13% проти контролю.

Дослідження в дії

Польові дослідження проводили на науково-дослідному полі науково-освітнього центру практичної підготовки Дніпровського державного аграрно-економічного університету протягом 2020–2022 рр. на чорноземах звичайних малогумусних середньопотужних пилувато-середньосуглинкових на лесі. Ґрунти відзначаються високою потенційною і ефективною родючістю: вміст гумусу в орному шарі становить 3,9%, загального азоту — 0,22%, фосфору — 0,13%, калію — 2,2%.

Розміщується кукурудза після пшениці озимої в 5-пільній зерно-паро-просапній сівозміні (чистий пар — пшениця озима — кукурудза — ячмінь — соняшник). По всіх варіантах обробітку під передпосівну культивацію (культиватор КСО — 4Н) вносили ґрунтовий гербіцид Аспект Про — 2,2 л/га та страховий гербіцид Елюміс — 1,5 л/га. Внесення добрив проводиться навесні розкидним способом під передпосівну культивацію в дозі N15P15K15. Обробіток ґрунту передбачав дворазове загально фонове мірою появи бур’янів лущення стерні важкими дисковими боронами PALLADA 2400 на глибину 10–12 см. Основний обробіток — полицевий (оранка плугом ПЛН-3-35 на глибину 23–25 см). Внесення стимуляторів росту проводитиметься малогабаритним штанговим обприскувачем ОМ–4 (ширина захвату 4 м) у фазу 5–7, 10–12 листків кукурудзи. Посівний матеріал кукурудзи протруювали Максим XL 035 FS (1,0 л/т) + Вайбранс 500 FS (1,5л/т) + Форс Зеа 280 FS (6,0 л/т).

Для сівби брали вітчизняні гібриди Державної установи Інститут зернових культур НААН різних груп стиглості, а саме: ДН Пивиха ФАО 180 ранньостиглий, ДН Хортиця ФАО 240 середньоранній, ДН Джулія 340 МВ ФАО 340 середньостиглий, ДН Олена 440 МВ ФАО 440 середньопізній. На посівах зазначених гібридів двічі у фазу 3–5 листків та 10–12 листків проводили внесення таких стимуляторів росту рослин: Вимпел 2 (0,5 л/га), Альфа Нано Гроу (50 мл/га), Авангард Гроу Аміно (1,5 л/га), Авангард Гроу Гумат (1,0 л/га). Був також варіант без унесення препаратів (контроль). Дослід двофакторний, розміщення ділянок першого та другого порядків послідовне: 1–2–3–4. Повторність триразова. Схему досліду наведено в табл.

Таблиця. Схема польового досліду з вивчення стимуляторів росту рослин

У роботі користувалися загальнонауковими методами досліджень, основними з яких були: польовий — для дослідження взаємодії гібридів кукурудзи різних груп стиглості та регуляторів росту з біологічними й абіотичними факторами; вимірювально-ваговий — для встановлення динаміки росту, біометричних вимірювань, визначення елементів структури врожаю та врожайності зернової культури. Серед особливостей методики слід зазначити використання приладу SPAD–502 Plus для визначення умісту хлорофілу в одиницях SPAD. Пристрій визначає спектральне поглинання в двох діапазонах, і на підставі отриманих даних розраховує чисельне значення, пропорційне кількості хлорофілу в листках, що і показує на дисплеї.

Як показали результати досліджень, висота рослин кукурудзи закономірно залежала від групи стиглості кукурудзи та зростала по висхідній від ранньостиглого (ДН Пивиха ФАО 180) до середньопізнього (ДН Олена 440 МВ ФАО 440) — 215–225 см.

Застосування стимуляторів росту рослин сприяло незначному збільшенню висоти кукурудзи на 3–8 см (1,4–3,7%), порівнюючи з контролем (без обробітку). Максимальну тенденцію підвищення висоти рослин кукурудзи помічено за обприскування Авангард Гроу Гумат (1,0 л/га) — 223–225 см.

Кількість листків на рослинах кукурудзи визначалася біологічними особливостями гібридів із поступовим зростанням їх кількості від ранньостиглого ДН Пивиха ФАО 180 (10,8–11,3 шт./рослину) до середньопізнього ДН Олена 440 МВ ФАО 440 (13,5–14,3 шт./рослину). Також є тенденція до зростання кількості листків на варіантах унесення стимуляторів росту рослин, як порівняти з контролем, без внесення препаратів на 3,5–5,6%.

Прямопропорційно до кількості листків розподілялася і площа листків на рослині з такими самими закономірностями та тенденціями. Тобто мінімальна площа листків на одній рослині — на контролі 329,7–538,9 см². Застосування стимуляторів росту рослин призводило до зростання площі листків на 5,3–28,3% без суттєвої різниці між використаними препаратами, адже різниця між використаними препаратами є в межах помилки досліду.

Суттєвий вплив на уміст хлорофілу мали всі застосовувані стимулятори росту рослин. Зростання кількості хлорофілу одиниць SPAD порівняно з контролем становило на гібриді ДН Пивиха ФАО 180 — 8,1–9,1 одиниці (17,9–19,6%), ДН Хортиця ФАО 240 — 9,2–12,8 одиниці (18,2–23,7%), ДН Джулія 340 МВ ФАО 340 — 2,3–6,6 одиниці (4,6–12,2%), ДН Олена 440 МВ ФАО 440 — 1,5–6,0 одиниць (3,1–11,3%). Слід зазначити також про тенденцію зростання умісту хлорофілу за внесення препаратів Авангард Гроу Аміно — 1,5 л/га та Авангард Гроу Гумат — 1,0 л/га проти Вимпел 2 — 0,5 л/га та Альфа Нано Гроу — 50 мл/га.

Дія всіх стимуляторів росту рослин із часом знижувалася, особливо це помітно на середньостиглому ДН Джулія 340 МВ ФАО 340 та середньопізньому ДН Олена 440 МВ ФАО 440 гібридах з довшим періодом вегетації, що дає підстави висунути про додаткове внесення препаратів у пізніші фази росту і розвитку рослин кукурудзи для пролонгації дії стимуляторів росту рослин у часі з метою підвищення вмісту хлорофілу, а як наслідок зростання урожайності зерна.

Майже всі елементи структури врожаю кукурудзи (довжина качана, кількість рядів зерен, кількість зерен із качана, маса зерна з качана, маса 1000 зерен) мають закономірну тенденцію до зростання залежно від групи стиглості гібрида кукурудзи від ранньостиглого до середньопізнього. Окрім того, елементи структури урожаю також залежали від внесених стимуляторів росту рослин.

Кукурудза на контрольних ділянках у всіх гібридів мала мінімальну довжину качана, застосування стимуляторів росту сприяло тенденції до зростання зазначеного показника на 0,5–1,7 см (2,6–8,6%).

Кількість зерен із качана також збільшувалася під впливом стимуляторів росту рослин на ранньостиглому ДН Пивиха ФАО 180 на 31,1–56,3 шт. (6,5–11,2%), середньоранньому ДН Хортиця ФАО 240 — 47,9–71,8 шт. (11,3–16,0%), середньостиглому ДН Джулія 340 МВ ФАО 340 — 102,6–102,8 шт. (18,8–18,9%) та на середньопізньому ДН Олена 440 МВ ФАО 440 — 43,2–104,5 шт. (8,4–18,3%).

Така сама закономірність стосується маси зерна з качана та маси 1000 зерен. Маса зерна з качана зростала під впливом стимуляторів росту рослин у середньому по гібридах кукурудзи на 5,6–30 г (7,8–31,4%), а маса 1000 зерен на 5,40–50,0 г (2,5–18,8%). Серед стимуляторів тенденцію до зростання мали Авангард Гроу Аміно (1,5 л/га) та Авангард Гроу Гумат (1,0 л/га).

Олександр Цилюрик, д-р с.-г. наук, професор
Олександр Іжболдін, канд. с.-г.наук, доцент
Ірина Сологуб, аспірантка
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Компанія Elicit Plant безкоштовно надала...

За підтримки уряду Франції українським фермерам безкоштовно надали 20 тис. л препаратів компанії...

Якісний плуг, надійний сервіс — і...

Компанія KUHN не просто вивела на ринок України топмодель плуга MULTI-LEADER XT, а й забезпечила...

Контроль амброзії в посівах соняшнику стає все...

У давньогрецькій міфології амброзія («безсмертна») це — їжа богів Олімпу. А в повсякденній роботі...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

41422
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

29140
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

15747
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.