У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва на таке насіння або садивний матеріал сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, не видаються.

Відповідно до «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» сертифікації підлягає:

• насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
• насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна та які вирощуються з метою експорту.

Видачу сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння або садивного матеріалу, здійснює Мінагрополітики й органи з оцінювання відповідності, що належать до сфери його керування.

Видачу сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, здійснюють органи із сертифікації або органи з оцінювання відповідності незалежно від форми власності.

Процедура проведення сертифікації та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу, передбачає: подання заявки на проведення сертифікації; розгляд заявки та ухвалення рішення; укладення договору про надання послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва; проведення польового оцінювання; здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю; відбір проб для проведення випробування; проведення випробування; проведення аналізу одержаних результатів і прийняття рішення щодо видачі відповідного сертифіката; видача сертифіката.

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації.

______________________

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу інших категорій може здійснювати аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить діяльність як незалежний експерт

______________________

Роботу з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу виконує виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу.

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу інших категорій може здійснювати аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить діяльність як незалежний експерт, за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу.

До польового оцінювання насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин можуть залучатися у разі потреби селекціонери або представники володільця патенту та/або власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

На підставі акта польового оцінювання орган із сертифікації або його підрозділ, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, видає його заявнику не пізніше десяти робочих днів після попередньої оплати за його видачу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Суб’єкт насінництва та розсадництва або фізична особа — підприємець та/або юридична особа формують партії насіння та садивного матеріалу. З кожної сформованої партії аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) або за його участю відбирається проба для проведення обстеження та аналізу насіння та здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (контрольна проба) і оформляється акт у трьох примірниках за формою згідно з ДСТУ 4138–2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості». Перший примірник акта видається суб’єкту, другий примірник разом з пробою передається до органу з оцінки відповідності для визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, третій примірник разом з контрольною пробою передається уповноваженій Мінагрополітики установі або організації для здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю.

Суб’єкт зберігає дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) протягом строку дії сертифікатів.

На випадок арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, призначеного для реалізації, одночасно відбирають дублікат першої проби з позначкою «Дублікат». Дублікат першої проби оформляють актом з позначкою у правому верхньому куті «Для арбітражного визначення». Акт та проба зберігаються в суб’єкта.

Взяття проб і визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу, що експортуються, здійснюється відповідно до міжнародних правил.

Кожній партії насіння та садивного матеріалу аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) присвоюється номер, який складається з шести символів (UA-01-01-001/0001-00):

1) літерний символ — UA — Україна;

2) двозначний символ — номер області (01);

3) двозначний символ — номер району (01);

4) тризначний символ — індивідуальний номер, присвоєний аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) (001);

5) чотиризначний символ — порядковий номер партії, присвоєний аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) (0001);

6) двозначний символ — останні цифри року збирання врожаю (00).

Порядок маркування та пакування партій насіння і форми етикеток затверджуються Мінагрополітики.

Форма етикетки прямокутна, мінімальний розмір (довжина×ширина) — 110 ×
67 мм. Текст друкується чорним кольором. На лицьовому боці етикетки лівий край з написом державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» обкантовано чорною смугою завширшки 30 мм, решта лицьового боку етикетки фарбується таким кольором:

• для добазового насіння — білим з фіолетовою смужкою завширшки 10 мм, розміщеною по діагоналі з лівого нижнього кута етикетки;
• для базового насіння — білим;
• для сертифікованого насіння першої генерації, гібридів першого покоління — блакитним;
• для сертифікованого насіння другої генерації, наступних генерацій — червоним, для суміші насіння — зеленим;
• для не остаточно сертифікованого насіння — сірим.

По центру лицьового боку етикетки наведено фоновою сіткою дві великі літери «UA». У нижній частині етикетки зазначається її індивідуальний номер, визначений державним підприємством «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

Визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом проведення аналізу проб, відібраних з партій насіння або садивного матеріалу.

Результати аналізу проб, відібраних з партій насіння або садивного матеріалу, зазначаються у протоколі випробування, який підписується керівником органу з оцінки відповідності та складається у трьох примірниках.

Перший примірник протоколу випробування надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, другий — суб’єкту, третій примірник залишається в лабораторії.

______________________

Якщо за результатами аналізу проб насіння або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, органом з оцінки відповідності видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу

______________________

Якщо за результатами аналізу проб насіння або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, органом з оцінки відповідності видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою та вносяться відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, видається не пізніше 5 робочих днів з дня отримання протоколу випробування.

У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва на таке насіння або садивний матеріал сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, не видаються. Суб’єкту видається перший примірник протоколу випробування.

Кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:

1) сертифікатами:

• насіння — сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості;
• садивний матеріал — сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості;

2) документами згідно з ДСТУ 4138–2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості».

Сертифікати на насіння або садивний матеріал та супровідні документи є дійсними на всій території України.

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, набирає чинності з дати його видачі.

Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, є необмеженим.

Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить:

• на насіння озимих культур, перевіреного за життєздатністю, — до закінчення сівби в поточному році;
• на насіння озимих та ярих зернових культур — чотири місяці;
• на насіння овочевих, баштанних, кормових культур до II категорії — вісім місяців, III і наступних категорій — шість місяців;
• на насіння кукурудзи, протруєної та затареної — один рік;
• на насіння соняшнику, протруєного та затареного — чотири місяці;
• на насіння цукрових буряків — шість місяців;
• на насіння картоплі, затарене в мішки — п’ять днів, те, що затарене в ящичні піддони — 15 днів, насипом — 30 днів.

Оригінали сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння або садивного матеріалу, зберігаються у заявників, а сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, — у суб’єктів, що звернулися для їх оформлення.

______________________

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, скасовується Мінагрополітики на підставі подання територіальних органів Держпродспоживслужби у разі виявлення невідповідності показників

______________________

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, скасовується Мінагрополітики на підставі подання територіальних органів Держпродспоживслужби у разі виявлення невідповідності показників, зазначених у сертифікаті, показникам, визначеним під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Під час імпорту насіння на територію України визнаються сертифікати міжнародного зразка (ІСТА) за умови наявності сертифікатів (ОЕСР), а також документи про якість насіння країн-експортерів, з органами із сертифікації яких орган із сертифікації України уклав відповідну угоду, з їх подальшим переоформленням на сертифікати згідно із законодавством.

Переоформлення документів про якість насіння країн-експортерів і реєстрація сертифікатів, переоформлених згідно із законодавством, з подальшим внесенням до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал здійснюється органом із сертифікації або його підрозділом за місцем діяльності юридичної особи або фізичної особи — підприємця, яка імпортує насіння.

Віталій Іщенко, д-р с.-г. наук, заступник директора з
наукової роботи, завідувач лабораторії селекції зернових
і технічних культур ІСГС НААН, експерт-дорадник з питань рослинництва
Галина Козелець, канд-ка с.-г. наук, завідувачка лабораторії
науково-інноваційного впровадження, первинного та елітного
насінництва ІСГС НААН, експертиня-дорадниця з питань рослинництва
Олег Гайденко, канд. техн. наук, учений секретар, завідувач
науково-технологічного відділу маркетингу та наукового забезпечення
трансферу інновацій ІСГС НААН, ст. наук. співроб., дорадник
з питань механізації сільського господарства та
економіки сільськогосподарського виробництва

EvoPac™ — новітнє пакування засобів захисту...

Ступінь технологічності всіх елементів у застосуванні засобів захисту рослин надважливий не лише...

Міндобрива для соняшнику

Як розрахувати оптимальну стратегію мінерального живлення посівів соняшнику з урахуванням поточних...

Огляд ефективних рішень захисту кукурудзи від...

Протягом останніх двох років, періоду війни в Україні, спостерігається тенденція до зменшення площ...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

38544
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

27379
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

14319
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.